ปันน้ำใจให้โอกาสทางการศึกษา

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สนับสนุนทุนการศึกษาปันน้ำใจให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก และนครสวรรค์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

​สำหรับปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับนายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ไปมอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนที่ทีมกรุ๊ปอุปถัมภ์ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

​สำหรับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม และโรงเรียนวัดเขามโน เมื่อวันที่ 16 และ 26 มิถุนายน 2560 ตามลำดับ