โครงการพัฒนาระบบประปา แผนหลักครั้งที่ 8

เจ้าของโครงการ  : การประปานครหลวง (กปน.)

ขอบเขตงานบริการ : ควบคุมงานก่อสร้างและการคัดเลือกผู้รับจ้างสัญญาต่างๆ

การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 เพื่อเพิ่มกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิต ก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบจ่ายน้ำที่สถานีสูบจ่ายน้ำต่างๆ ให้มีความสามารถสูบจ่ายน้ำประปาได้ตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ โดยการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน มหาสวัสดิ์ สามเสนและธนบุรี เป็น 6.32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมทั้งขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีกแห่งละ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ชนิดต่างๆ ที่สถานีสูบน้ำดิบและโรงสูบส่งน้ำ

 

เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มศักยภาพระบบประปา สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่ยังไม่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่บริการน้ำประปาออกไปอีกประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ กำลังผลิตน้ำดังกล่าวจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างพอเพียงจนถึงพ.ศ. 2560