ทีมกรุ๊ปลงนามสัญญาให้เอกชนลงทุนโครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling)

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป และ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามในสัญญาให้เอกชนลงทุนโครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ณ อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นสัญญาในรูปแบบการให้เอกชนลงทุนเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ ระยะเวลา 10 ปี โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Environment หนึ่งใน 4 แนวคิดหลัก ของ “SMART 4 – เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City)” ด้วย